Батьківський комітет КЗО "НВК №106" ДМР 2017-2018 н.р

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 106

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

13.05.2017                                                                                                № 84

 

Про дотримання чинного законодавства щодо

Отримання, використання та обліку

 благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до ст. 53 конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровольчих) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 № 1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 №22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», та згідно наказу Департаменту гуманітарної політики управління освіти Дніпровської міської ради від 10.05.5017 № 123 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровольчих) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання навчальним закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем педагогами і працівниками навчального закладу, забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальному закладі

 

НАКАЗУЮ:

1.Директору КЗО «НВК № 106»:Палєєвій Інні Олександрівні:

1.1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

1.2. Не допускати збір будь – яких внесків працівниками навчального закладу.

1.3. Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

1.4. Тримати на контролі питання щодо створення педагогічною радою, батьківським комітетом (радою) навчального закладу благодійного рахунку у казначействі відповідно до чинного законодавства.

 

2. Педагогічному колективу:

2.1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2.2. Не допускати збір будь – яких внесків працівником навчального закладу.

2.3. Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

2.4. Тримати на контролі питання щодо створення батьківськими комітетами класів НВК благодійного рахунку у казначействі відповідно до чинного законодавства.

2.5.Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб батьківськими комітетами НВК для потреб фінансування класів та НВК, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами).

2.6. Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги навчальному закладу).

 

3. Заступнику директора з господарської частини Василенко Н.А. та завгоспу дошкільного відділення закладу Павловцевій С.В.:

3.1. Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальному закладу як благодійна допомога.

3.2. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків щляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті навчального закладу, на інформаційних стендах.

3.3. Систематично, не рідше одного разу на півріччя, проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, радою та піклувальною радою навчального закладу, батьківською громадськістю.

 

4. Інженеру – електроніку Плисці О.І.:

4.1. Постійно оновлювати інформацію у розділі «фінансова Діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на себе.

 

 

 

Директор КЗО «НВК № 106»                          І.О. Палєєва

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені на нараді при директорі. ( додаток )

 

З наказом ознайомлені на :

Василенко Н.А. -

 

Павловцева С.В.-

 

Плиска О.І. -           

 

 

 

 

 

Узгоджено                                                                                 Затверджено

Директор КЗО «НВК № 106»                                        на загальних батьківських зборах

___________  І.О.Палєєва                                              КЗО «НВК № 106» ДМР

               Протокол № _1_ від «07» вересня                                                                    2017 р

 

Положення про батьківський комітет

 КЗО «НВК № 106» ДМР

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Положення про батьківський комітет навчально - виховного комплексу (середньої загальноосвітньої школи) визначає його функції у державно-громадській системі управління (далі – НВК).

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час перебування у НВК.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Статутом навчального закладу, Примірним положенням про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого МОН України від 02.06.2004 р. №440, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів (далі БК) класів або НВК приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або НВК.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) БК є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва НВК.

1.6. Припинення діяльності БК може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) згідно рішення загальних батьківських зборів.

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності БК є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу у реалізації завдань середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності БК є сприйняття створенню умов для:

•   формування та розвитку особистості дитини, її громадської позиції;

•   виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

•   формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

•   захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

•   здобуття дітьми обовʼязкової середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованості;

•   запобігання бездоглядності дітей у вільний від НВК час і безпритульності;

•   всебічного зміцнення зв’язків між родинами, дошкільним відділенням закладу, НВК і громадськістю з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;

•   залучення батьківської громадськості до навчально-виховного процесу в ДНЗ;

•   організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

•   вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази НВК та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності БК є:

•   законність;

•   гласність;

•   колегіальність;

•   толерантність;

•   виборність;

•   організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

•   підзвітність та відповідальність перед загальними зборами батьків НВК, класів.

 

3. Організація діяльності батьківських комітетів

3.1. Батьківський комітет групи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу чи деяких класів, і діє від їх імені.

3.2. Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу (класів).

3.3. Збори батьків класу ( класів ) проводяться за рішенням комітету класу ( класів ) не рідше двох разів на семестр.

3.4. БК НВК формується з голів (представників) усіх комітетів класів, або з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або Ради закладу.

3.5. Кількісний та якісний склад БК НВК (голова, заступник голови та секретар), термін його повноважень визначаються загальними зборами батьків НВК.

3.6. У випадку, коли член БК достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.7. БК НВК у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше, як дві третини від загальної кількості дітей у складі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків навчального закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймаються з урахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

3.8. Рішення загальних зборів батьків, БК доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а за необхідності – до відповідного органу управління освіти у 10-денний термін.

3.9. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.10. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора НВК, педагогів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету класу чи НВК.

План роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.11. При недосягненні згоди між директором НВК і більшістю членів комітету НВК, питання вирішується радою НВК або органом управління освітою; між педагогами і комітетом класу – керівництвом або радою закладу.

3.12. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків 1 раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

3.13. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Керівництво НВК і педагоги класів не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів та за діяльність батьківського комітету.

 

4. Права та обов’язки батьківських комітетів

4.1. Комітети мають право:

•   брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

•   встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги НВК, захисту здоров’я і життя дітей, навчальної і виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

•   бути присутнім за запрошенням на педагогічних, виробничих нарадах, міських конференціях з виховання школярів;

•   вносити на розгляд керівництва НВК (педагогічної ради) пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом НВК в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

•   звертатися до директора НВК, класних керівників 1-11 класів, педагогічної Піклувальної ради та Ради школи щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та окремих питань, що турбують батьків;

•   заслуховувати повідомлення окремих батьків про сімейне виховання, популяризувати кращий досвід;

•   порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

•   у випадках невиконання батьками своїх обов’язків з виховання дітей вживати заходи до створення нормальних умов життя дітей у сім’ї окремих випадках повідомляти за місцем роботи батьків та інші відповідні організації для громадського впливу;

•   БК НВК, за необхідності, заслуховувати звіти батьківських комітетів класів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

•   скликати позачергові батьківські збори;

•   створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

•   сприяти покращенню харчування дітей;

•   сприяти покращенню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

•   брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

•   сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності НВК;

•   звертатися до відповідних органів управління освіти, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;

•   бути відзначеними грамотами та іншими формами морального заохочення.

 

4.2. Комітети зобов’язані:

•   виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

•   вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються у справах НВК та передаються за актом новообраному комітету;

•   надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора або відповідного органу управління освіти;

•   залучати батьків до організації різноманітних дитячих свят та розваг, екскурсій, виступів лялькового театру, трудових десантів на території НВК та в класах, ремонтних робіт, підготовки приміщень НВК до перебування в них дітей;

•   у разі необхідності організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у НВК з метою збереження життя і здоров’я дітей;

•   у рази потреби позачергово звітувати перед загальними батьківськими зборами.

4.3. Голова БК НВК є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.4. Голова (представник) БК НВК може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 106

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

08.09.2017                                                                              178-1

                                                                                         

Про легалізацію

батьківського комітету

КЗО «НВК № 106»

 

            Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253 № 2442-VIвід 06.07.2010), Примірним «Положенням про батьківський комітет навчального закладу», затвердженим ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440

 

НАКАЗУЮ:

      1. Легалізувати батьківський комітет НВК №106 для роботи у 2017-2018 навчальному році (до переобрання нового) у наступному складі:

         Голова БК – Агібайлова І.О.. ( 4-А клас)

 

         Заступник голови – Нечипуренко І.О..( 4-Б клас )

 

         Секретар БК – Павловцева С.В. ( 5-Б )

 

          Члени батьківського комітету :

                                                           Трайно Г.В.( 9-Б )

 

                                                           Луговська Є.А.( 11-А ).

 

      2. У своїй діяльності Батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Примірним «Положенням про батьківський комітет навчального закладу», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440, «Положенням про батьківський комітет КЗО «НВК № 106» ДМР», затвердженим на загальних батьківських зборах КЗО «НВК № 106» ДМР( протокол №1 від 07.09.2017, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

 

      3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на ЗДГЧ Василенко Н.А.

 

Директор КЗО «НВК № 106» ДМР                                    І.О.Палєєва

 

З наказом ознайомлена:

Василенко Н.А.-

Агібайлова І.О.-

Нечипуренко І.О.-

Павловцева С.В.-         

 

 

 

 

 

 

 

Узгоджено                                                        Затверджено

Директор КЗО «НВК № 106»                                        на загальних батьківських зборах

___________  І.О.Палєєва                                      дошкільного відділення КЗО «НВК № 106»

      Протокол № __ від «___» ___________20__р

 

 

Положення про батьківський комітет

дошкільного відділення КЗО «НВК № 106» ДМР

 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом (далі – заклад).

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час перебування у дошкільному навчальному закладі.

1.3.  У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом  дошкільного навчального закладу, Примірним положенням про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого МОН України від 02.06.2004 р. №440, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4.  Рішення про заснування батьківських комітетів (далі БК) груп або ДНЗ приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп або ДНЗ.

1.5.  Легалізація (офіційне визнання) БК є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва дошкільного навчального закладу.

1.6.  Припинення діяльності БК може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) згідно рішення загальних батьківських зборів.

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1.  Метою діяльності БК є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу у реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2Основними завданнями діяльності БК є сприйняття створенню умов для:

•   формування та розвитку особистості дитини, її громадської позиції;

•   виховання у дошкільнят шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

•   формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

•   захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

•   здобуття дітьми обовʼязкової дошкільної освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованості;

•   запобігання бездоглядності дітей у вільний від ДНЗ час і безпритульності;

•   всебічного зміцнення зв’язків між родинами, дошкільним навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;

•   залучення батьківської громадськості до навчально-виховного процесу в ДНЗ;

•   організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

•   вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності БК є:

•   законність;

•   гласність;

•   колегіальність;

•   толерантність;

•   виборність;

•   організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

•   підзвітність та відповідальність перед загальними зборами батьків ДНЗ, груп.

 

3. Організація діяльності батьківських комітетів

3.1. Батьківський комітет групи формується  з  батьків  або осіб, які їх замінюють, однієї групи, і діє від їх імені.

3.2. Комітет групи, голова та заступник голови обираються на зборах батьків групи на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків групи.

3.3. Збори батьків групи проводяться за рішенням комітету групи не рідше одного разу на три місяця.

3.4. БК ДНЗ формується з голів (представників) усіх комітетів груп, або з інших батьків за рекомендацією комітетів груп.

3.5. Кількісний та якісний склад БК ДНЗ (голова, заступник голови та секретар), термін його повноважень визначаються загальними зборами батьків ДНЗ.

3.6. У випадку, коли член БК достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.7. БК ДНЗ у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше, як дві третини від загальної кількості дітей у складі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дошкільного навчального закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків груп, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймаються з урахуванням рішень зборів батьків груп на  засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів груп.

3.8. Рішення загальних зборів батьків, БК доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а за необхідності – до відповідного органу управління освіти у 10-денний термін.

3.9. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.10. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача ДНЗ, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету групи чи ДНЗ.

План роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.11. При недосягненні згоди між завідувачем ДНЗ і більшістю членів комітету ДНЗ, питання вирішується радою ДНЗ або районним у місті органом управління освітою; між вихователями і комітетом групи – керівництвом або радою закладу.

3.12. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків 1 раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

3.13. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Керівництво ДНЗ і вихователі груп не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів та за діяльність батьківського комітету.

 

4. Права та обов’язки батьківських комітетів

4.1. Комітети мають право:

•   брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

•   встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги дошкільному навчальному закладу, захисту здоров’я і життя дітей, навчальної і виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

•   бути присутнім за запрошенням на педагогічних, виробничих нарадах, міських конференціях з дошкільного виховання;

•   вносити на розгляд керівництва ДНЗ (педагогічної ради) пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом ДНЗ в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

•   звертатися до завідувача ДНЗ, вихователів групи, педагогічної та ради ДНЗ щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та окремих питань, що турбують батьків;

•   заслуховувати повідомлення окремих батьків про сімейне виховання, популяризувати кращий досвід;

•   порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

•   у випадках невиконання батьками своїх обов’язків з виховання дітей вживати заходи до створення нормальних умов життя дітей у сім’ї окремих випадках повідомляти за місцем роботи батьків та інші відповідні організації для громадського впливу;

•   БК ДНЗ, за необхідності, заслуховувати звіти батьківських комітетів груп і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

•   скликати позачергові батьківські збори;

•   створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

•   сприяти покращенню харчування дітей;

•   сприяти покращенню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

•   брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців;

•   сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного навчального закладу;

•   звертатися до відповідних органів управління освіти, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;

•   бути відзначеними грамотами та іншими формами морального заохочення.

4.2. Комітети зобов’язані:

•   виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

•   вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються у справах ДНЗ та передаються за актом новообраному комітету;

•   надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідувача ДНЗ або відповідного органу управління освіти;

•   залучати батьків до організації різноманітних дитячих свят та розваг, екскурсій, виступів лялькового театру, трудових десантів на території ДНЗ та в групах, ремонтних робіт, підготовки приміщень ДНЗ до перебування в них дітей;

•   у разі необхідності організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у дошкільному навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я дітей;

•   у рази потреби позачергово звітувати перед загальними батьківськими зборами.

4.3. Голова БК ДНЗ є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.4. Голова (представник) БК ДНЗ може бути членом атестаційної комісії для проведення  атестації педагогічних працівників закладу.

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 106

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

29.09.2017                                                                             №  201-2

                                                                                                

Про легалізацію

батьківського комітету

дошкільного відділення

КЗО «НВК № 106»

 

            Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ (зі змінами), Примірним Положенням про батьківський комітет дошкільного навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26 квітня 2011 року №398,

НАКАЗУЮ:

      1. Легалізувати батьківський комітет дошкільного відділення НВК №106 для роботи у 2017-2018 навчальному році (до переобрання нового) у наступному складі:

         Голова БК – Таран О. В. (гр. № 1)

         Заступник голови – Кульбач Л. В.(гр. №2)

         Секретар БК – Аврахова Л. В.(гр. №2)

          Члени батьківського комітету :

                                                            Гаращенко А.В.(гр.№ 1)

                                                            Сарапулова І. О.(гр.№2 )

      2. У своїй діяльності Батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Примірним положенням про батьківський комітет дошкільного навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26 квітня 2011 року №398, Статутом дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

      3.  Контроль за виконанням цього наказу покладаю на завідувача дошкільного відділення Дзивицьку Г.В.

 

 

Директор КЗО «НВК № 106» ДМР                                    І.О.Палєєва

 

З наказом ознайомлена:

Дзивицька Г.В.

Британ В. М.

Беззуб А. В.

Кудряшова Т. В.

Єрмаченок І. О